MÙA THU

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Video_13cailuongEnglish.flv Uoc_mo_xanh_2.swf Be_choi_trung_thu_3.swf Tuoi_Nguyen_cam_on_11.swf Ttttttt.swf 15.jpg Con_hay_doi_roi_se_biet1.flv Ed3141000302_10200747875151946_1171193138_n__Copy.jpg R.jpg CT_GL_TH.swf Mua_he.jpg Tam_su_nang_bu_ram.swf Hoc_vien_iNET_chuc_mung_8_3_HD__YouTube.flv Chuc_mung_832013.swf Doi_canh_tinh_yeu__Hoa_tau.swf 2.swf Chuc_mung_nam_moi_tet.swf HappyNewYear_2013.swf Happynewyear.jpg

  Sắp xếp dữ liệu

  lý thuyết nhận biết các chất vô cơ

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Cao Ngọc Nam
  Ngày gửi: 05h:24' 04-05-2011
  Dung lượng: 286.5 KB
  Số lượt tải: 2190
  Số lượt thích: 0 người
  NHẬN BIẾT CÁC CHẤT
  TRẠNG THÁI, MÀU SẮC CÁC ĐƠN CHẤT, HỢP CHẤT
  Cr(OH)2 : vàng
  Cr(OH) 3 : xanh
  K2Cr2O7 : đỏ da cam
  KMnO4 : tím
  CrO3 : rắn, đỏ thẫm
  Zn : trắng xanh
  Zn(OH)2 : ( trắng
  Hg : lỏng, trắng bạc
  HgO : màu vàng hoặc đỏ
  Mn : trắng bạc
  MnO : xám lục nhạt
  MnS : hồng nhạt
  MnO2 : đen
  H2S : khí không màu
  SO2 : khí không màu
  SO3 : lỏng, khong màu, sôi 450C
  Br2 : lỏng, nâu đỏ
  I2 : rắn, tím
  Cl2 : khí, vàng
  CdS : ( vàng
  HgS : ( đỏ
  AgF : tan
  AgI : ( vàng đậm
  AgCl : ( màu trắng
  AgBr : ( vàng nhạt
  HgI2 : đỏ
  CuS, NiS, FeS, PbS, … : đen
  C : rắn, đen
  S : rắn, vàng
  P : rắn, trắng, đỏ, đen
  Fe : trắng xám
  FeO : rắn, đen
  Fe3O4 : rắn, đen
  Fe2O3 : màu nâu đỏ
  Fe(OH)2 : rắn, màu trắng xanh
  Fe(OH)3 : rắn, nâu đỏ
  Al(OH)3 : màu trắng, dạng keo tan trong NaOH
  Zn(OH)2 : màu trắng, tan trong NaOH
  Mg(OH)2 : màu trắng.
  Cu: : rắn, đỏ
  Cu2O: : rắn, đỏ
  CuO : rắn, đen
  Cu(OH)2 : ( xanh lam
  CuCl2, Cu(NO3) 2, CuSO4.5H2O : xanh
  CuSO4 : khan, màu trắng
  FeCl3 : vàng
  CrO : rắn, đen
  Cr2O3 : rắn, xanh thẫm
  BaSO4 : trắng, không tan trong axit.
  BaCO3, CaCO3: trắng
  NHẬN BIẾT CHẤT KHÍ
  Khí
  Thuốc thử
  Hiện tượng
  Phản ứng
  
  SO2
  - Quì tím ẩm
  Hóa hồng
  
  
  
  - H2S, CO, Mg,…
  Kết tủa vàng
  SO2 + H2S ( 2S( + 2H2O
  
  
  - dd Br2,
  ddI2,
  dd KMnO4
  Mất màu
  SO2 + Br2 + 2H2O ( 2HBr + H2SO4
  SO2 + I2 + 2H2O ( 2HI + H2SO4
  SO2 + 2KMnO4 + 2H2O ( 2H2SO4 + 2MnSO4 + K2SO4
  
  
  - nước vôi trong
  Làm đục
  SO2 + Ca(OH)2 ( CaSO3( + H2O
  
  Cl2
  - Quì tím ẩm
  Lúc đầu làm mất màu, sau đó xuất hiện màu đỏ
  Cl2 + H2O ( HCl + HClO
  HClO ( HCl + [O] ; [O] O2
  
  
  - dd(KI + hồ tinh bột)
  Không màu ( xám
  Cl2 + 2KI ( 2KCl + I2
  Hồ tinh bột + I2 ( dd màu xanh tím
  
  I2
  - hồ tinh bột
  Màu xanh tím
  
  
  N2
  - Que diêm đỏ
  Que diêm tắt
  
  
  NH3
  - Quì tím ẩm
  Hóa xanh
  
  
  
  - khí HCl
  Tạo khói trắng
  NH3 + HCl ( NH4Cl
  
  NO
  - Oxi không khí
  Không màu ( nâu
  2NH + O2 ( 2NO2
  
  
  - dd FeSO4 20%
  Màu đỏ thẫm
  NO + ddFeSO4 20% ( Fe(NO)(SO4)
  
  NO2
  - Khí màu nâu, mùi hắc, làm quì tím hóa đỏ
  3NO2 + H2O ( 2HNO3 + NO
  
  CO2
  - nước vôi trong
  Làm đục
  CO2 + Ca(OH)2 ( CaCO3( + H2O
  
  
  - quì tím ẩm
  Hóa hồng
  
  
  
  - không duy trì sự cháy
  
  
  CO
  - dd PdCl2
  ( đỏ, bọt khí CO2
  CO + PdCl2 + H2O ( Pd( + 2HCl + CO2
  
  
  - CuO (t0)
  Màu đen ( đỏ
  CO + CuO (đen) Cu (đỏ) + CO2
  
  H2
  - Đốt có tiếng nổ. Cho sản phẩm vào CuSO4 khan không màu tạo thành màu xanh
  CuSO4 + 5H2O ( CuSO4.5H2O
  
  
  - CuO (t0)
  CuO (đen) ( Cu (đỏ)
  H2 + CuO(đen) Cu(đỏ) + H2O
  
  O2
  - Que diêm đỏ
  Bùng cháy
  
  
  
  - Cu (t0)
  Cu(đỏ) ( CuO (đen)
  Cu + O2 CuO
  
  HCl
  - Quì tím ẩm
  Hóa đỏ
  
  
  
  - AgCl
  Kết tủa trắng
  HCl + AgNO3 AgCl(+ HNO3
  
  H2S
  - Quì tím ẩm
  Hóa hồng
  
  
  
  - O2
  Kết tủa vàng
  2H2S + O2 ( 2S( + 2H2O
  
  
   Cl2
  
  H2S + Cl2 ( S( + 2HCl
  
  
   SO2
  
  2H2S + SO2 ( 3S( + 2H2O
  
  
   FeCl3
  
  H2S + 2FeCl3 ( 2FeCl2 + S( + 2HCl
  
  
   KMnO4
  
  3H2S+2KMnO4(2MnO2+3S(+2KOH+2H2O
  5H2S+2KMnO4+3H2SO4(2MnSO4+5S(+K2SO4+8H2O
  
  
  - PbCl2
  Kết tủa đen
  H2S + Pb(NO3)2 PbS(+ 2HNO3
  
  H2O(Hơi)
  CuSO4 khan
  Trắng hóa xanh
  CuSO4 + 5H2O ( CuSO4.5H2O
  
  O3
  dd KI
  Kết tủa tím
  KI + O3 + H2O ( I2 + 2KOH + O2
  
   NHẬN BIẾT ION DƯƠNG (CATION)
  Ion
  Thuốc thử
  Hiện tượng
  Phản ứng
  
  Li+
  Đốt
  trên ngọn lửa
  vô sắc
  Ngọn lửa màu đỏ thẫm
  
  
  Na+
  
  Ngọn lửa màu vàng tươi
  
  
  K+
  
  Ngọn lửa màu tím hồng
  
  
  Ca2+
  
  Ngọn lửa màu đỏ da cam
  
  
  Ba2+
  
  Ngọn lửa màu lục (hơi vàng)
  
  
  Ca2+
  dd, dd
  ( trắng
  Ca2+ + ( CaSO4 ;Ca2+ + ( CaCO3
  
  Ba2+
  dd, dd
  ( trắng
  Ba2+ + ( BaSO4 ;Ba2+ + ( BaCO3
  
  
  Na2CrO4
  
  Ba2+ + ( BaCrO4 (
  
  Ag+
  HCl, HBr, HI
  NaCl, NaBr,
  NaI
  AgCl ( trắng
  AgBr ( vàng nhạt
  AgI ( vàng đậm
  Ag+ + Cl( ( AgCl (
  Ag+ + Br( ( AgBr (
  Ag+ + I( ( AgI (
  
  Pb2+
  dd KI
  PbI2 ( vàng
  Pb2+ + 2I( ( PbI2 (
  
  Hg2+
  
  HgI2 ( đỏ
  Hg2+ + 2I( ( HgI2 (
  
  Pb2+
  Na2S, H2S
  PbS ( đen
  Pb2+ + S2( ( PbS (
  
  Hg2+
  
  HgS ( đỏ
  Hg2+ + S2( ( HgS (
  
  Fe2+
  
  FeS ( đen
  Fe2+ + S2( ( FeS (
  
  Cu2+
  
  CuS ( đen
  Cu2+ + S2( ( CuS (
  
  Cd2+
  
  CdS ( vàng
  Cd2+ + S2( ( CdS (
  
  Ni2+
  
  NiS ( đen
  Ni2+ + S2( ( NiS (
  
  Mn2+
  
  MnS ( hồng nhạt
  Mn2+ + S2( ( MnS (
  
  Zn2+
  dd NH3
  ( xanh, tan trong dd NH3 dư
  Cu(OH)2 + 4NH3 ( [Cu(NH3)4](OH)2
  
  Cu2+
  
  ( trắng, tan trong dd NH3 dư
  Zn(OH)2 + 4NH3 ( [Cu(NH3)4](OH)2
  
  Ag+
  
  ( trắng, tan trong dd NH3 dư
  AgOH + 2NH3 ( [Cu(NH3)2]OH
  
  Mg2+
  dd Kiềm
  ( trắng
  Mg2+ + 2OH( ( Mn(OH)2 (
  
  Fe2+
  
  ( trắng,
  hóa nâu ngoài không khí
  Fe2+ + 2OH( ( Fe(OH)2 (
  2Fe(OH)2 + O2 + 2H2O ( 2Fe(OH)3 (
  
  Fe3+
  
  ( nâu đỏ
  Fe3+ + 3OH( ( Fe(OH)3 (
  
  Al3+
  
  ( keo trắng
  tan trong kiềm dư
  Al3+ + 3OH( ( Al(OH)3 (
  Al(OH)3 + OH( ( + 2H2O
  
  Zn2+
  
  ( trắng
  tan trong kiềm dư
  Zn2+ + 2OH( ( Zn(OH)2 (
  Zn(OH)2 + 2OH( ( + 2H2O
  
  Be2+
  
  
  Be2+ + 2OH( ( Be(OH)2 (
  Be(OH)2 + 2OH( ( + 2H2O
  
  Pb2+
  
  
  Pb2+ + 2OH( ( Pb(OH)2 (
  Pb(OH)2 + 2OH( ( + 2H2O
  
  Cr3+
  
  ( xám, tan trong kiềm dư
  Cr3+ + 3OH( ( Cr(OH)3 (
  Cr(OH)3 + 3OH( ( 
  
  Cu2+
  
  ( xanh
  Cu2+ + 2OH( ( Cu(OH)2 (
  
  NH
  
  NH3 (
   + OH( NH3( + H2O
  
   NHẬN BIẾT ION ÂM (ANION)
  Ion
  Thuốc thử
  Hiện tượng
  Phản ứng
  
  
  Quì tím
  Hóa xanh
  
  
  
  AgNO3
  ( trắng
  Cl( + Ag+ ( AgCl( (hóa đen ngoài ánh sáng)
  
  
  
  ( vàng nhạt
  Br( + Ag+ ( AgBr( (hóa đen ngoài ánh sáng)
  
  
  
  ( vàng đậm
  I( + Ag+ ( AgI( (hóa đen ngoài ánh sáng)
  
  
  
  ( vàng
  + 3Ag+ ( Ag3PO4(
  
  
  
  ( đen
  S2( + 2Ag+ ( Ag2S(
  
  
  BaCl2
  ( trắng
  + Ba2+ ( BaCO3( (tan trong HCl)
  
  
  
  ( trắng
  + Ba2+ ( BaSO3( (tan trong HCl)
  
  
  
  ( trắng
  + Ba2+ ( BaSO4( (không tan trong HCl)
  
  
  
  ( vàng
  + Ba2+ ( BaCrO4(
  
  
  Pb(NO3)2
  ( đen
  S2( + Pb2+ ( PbS(
  
  
  HCl
  Sủi bọt khí
  + 2H+ ( CO2( + H2O (không mùi)
  
  
  
  Sủi bọt khí
  + 2H+ ( SO2( + H2O (mùi hắc)
  
  
  
  Sủi bọt khí
  + 2H+ ( H2S( (mùi trứng thối)
  
  
  
  ( keo
  + 2H+ ( H2SiO3(
  
  
  Đun nóng
  Sủi bọt khí
  2 CO2( + + H2O
  
  
  
  Sủi bọt khí
  2 SO2( + + H2O
  
  
  Vụn Cu, H2SO4
  Khí màu nâu
   + H+ ( HNO3
  3Cu + 8HNO3 ( 2Cu(NO3)2 + 2NO+4H2O
  2NO + O2 ( 2NO2 (
  
  
  H2SO4
  Khí màu nâu đỏ do HNO2 phân tích
  2 + H+ ( HNO2
  3HNO2 ( 2NO + HNO3 + H2O
  2NO + O2 ( 2NO2 (
  
  
   
  Gửi ý kiến